การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ทุกระดับชั้น สนใจติต่อสอบถามได้ที่ 0 5431 8619
สอบกลางภาคทุกระดับชั้น ระหว่างวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2559
   
   
   
   
 
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียน วิชชานารี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 มีรายการดังนี้
ภาพฉีกตัดปะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
1. ด.ช. ปพน รุ่งรักษ์
2. ด.ญ. ณัชชา นภาคณากร
3. ด.ญ. ธัญย์ชนก เกตุวงศ์

ปั้นดินน้ำมัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง
1. ด.ญ. อภิชญา ยาทองไชย
2. ด.ญ. พัชรินทร์ เที่ยงสูงเนิน
3. ด.ช. พชรพล พูลสวัสดิ์
กิจกรรมหน้าเสาธง ของน้องๆ ระดับอนุบาล เช่น กายบริหารตามจังหวะเพลง กิจกรรมเสริมทักษะด้วยการเล่น ชั่วโมงพลศึกษาของน้องๆ การรับประทานอาหารกลางวัน แปรงฟันหลังทานอาหาร ชมความน่ารัก และความไร้เดียงสาของเด็กๆ นะคะ
โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
โรงเรียนศีลรวี
โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์
โรงเรียนสันติวิทยา
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
โรงเรียนอรุโณทัย
 
 
โรงเรียนอรุโณทัย จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากร ในหัวข้อ "เธอและฉัน... เติบโตด้วยรัก เป็นหนึ่งเดียวกันในความอบอุ่น" ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2559 ณ อาคาร Holy Family ซึ่งทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก บาทหลวงวิโรจน์ เลิศทนงศักดิ์ เป็นวิทยากรที่ให้ความรู้ ทักษะ และกิจกรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความสามัคคีในหมู่คณะให้กับคณะครู และบุคลากร โรงเรียนอรุโณทัยได้รับทั้งความรู้ ทักษะ และความสนุกสนาน

โรงเรียนอรุโณทัย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ อาคารสุวรรณสมโภช ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากอดีตนายกสมาคม ศิษย์เก่าโรงเรียนอรุโณทัย คุณวรุณกาญจน์ จักรวัฒนา ได้มาเป็นประธาน ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และยังได้รับเกียรติจากผู้ปกครองนักเรียน ในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้จัดการบรรยาย ในหัวข้อ "วันนี้...เพื่อลูกรัก" โดย คุณสุภาวดี หาญเมธ เป็นวิทยากรให้กับ การบรรยายในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน

โรงเรียนอรุโณทัย จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากร ในหัวข้อ "การทำงาน เป็นทีม" ในระหว่างวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร Holy Family ซึ่งทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก อาจารย์เธียร ภู่ภิญโญยิ่ง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทักษะ และกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ในหมู่คณะ
โรงเรียนอรุโณทัย รับรองคณะผู้ตรวจ ติดตาม และประเมินการดำเนินงาน ของสถานรับเลี้ยงเด็กอรุโณทัย เนอสเซอรี่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการผู้ตรวจและติดตามได้ให้ความอนุเคราะห์กับ ทางโรงเรียนเป็นอย่างมากในการให้ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำที่ดีในการปรับ พัฒนาให้สถานรับเลี้ยงเด็กอรุโณทัย เนอสเซอรี่ได้พัฒนาในทางที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป
โรงเรียนอรุโณทัย รับการตรวจเยี่ยมของ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามโครงการ ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ซึ่งได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเป็นอย่างดี
โรงเรียนอรุโณทัย จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ขึ้นในทุกระดับชั้น มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน และการแสดงของนักเรียน เพื่อกระตุ้นให้ นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ทดลอง และเรียนร้ นอกห้องเรียน มากขึ้น
 
ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2559
30 ฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ
กิจกรรมเดือนกันยายน
วันที่ กิจกรรม
8 ทัศนศึกษา อ.1 - 2
9 ทัศนศึกษา อ.3
20 กิจกรรมเยาวชนแห่งชาติ
22 พิธีปฏิญาณตนและประดับเข็ม
ผู้บำเพ็ญประโยชน์
26-30 สอบปลายภาคทุกระดับชั้น
กิจกรรมเดือนตุลาคม
3 - 4 สัปดาห์ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
17 เปิดภาคเรียนที่ 2/2559
24 หยุดชดเชยวันปิยมหาราช
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชมกิจกรรมทั้งหมด